- - - - - -
sreda, 08 jul 2020
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

BAJRAKLIdzuma5.6.1

5. jun, 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Verovesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kaže: „Allah, dželle šanuhu, za dobro delo daje desetostruku nagradu. Ko isposti mesec Ramazan, kao da je postio deset meseci, a post šest dana posle Ramazana (nakon Bajrama, u mesecu ševvalu) upotpunjuje godinu (kao da je postio celu godinu)“

Imam En-Nevevi kaže: „Učenjaci su kazali da to vredi kao post čitavo vreme upravo radi toga što jedno učinjeno dobro delo vredi kao deset dobrih dela. Otuda dolazi vrednost meseca Ramazana kao deset meseci, a šest dana kao dva meseca.“

U drugom hadisu koji prenosi Ebu Ejjub el-Ensari r.a, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ko isposti Ramazan i nakon njega još šest dana meseca ševvala kao da je celo vreme postio.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed i Ibn Madždže)

Šest dana ševvala se može ispostiti uzastopno i zaredom na početku ševvala ili pojedinačno u toku ovog meseca.

Imam En-Nevevi kaže: „Čak i ako bi neko podelio te dane, ili odgodio njihov post do poslednjih šest dana, postigao bi nagradu koja se spominje pod pojmom „a zatim isposti šest dana ševvala.“

Post šest dana ševvala biva kao čin zahvale na ukazanu blagodat oprosta svih greha, blagodat bajramske radosti itd..

Navika i ustrajnost u postu nakon posta meseca Ramazana je veoma lep znak da je primljen post Ramazana jer u životu mu’mina ibadeti ne prestaju završetkom Ramazana.

Ibn Abbas, r.a, kaže: „Dobro delo se upotpunjuje trima stvarima: težnjom da ga što pre uradiš, umanjivanjem veličine dobroga dela i sakrivanjem dobroga dela koje si uradio od ostalih.“

Pa što više težiš da pre uradiš, time ga pozdravljaš; kada umanjuješ njegovu veličinu, ti ga, ustvari, uveličavaš; a kada ga sakriješ od znanja drugih – time ga upotpunjuješ.“

Post nakon Ramazana trebao bi biti konstantni ibadet. Uzvišeni u Kur’anu kaže: „...i takmičite se u činjenju dobra!“ (El-Bekare, 148)

I kaže: „...i požurite da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje!“ (Ali Imran, 133)

Aiša, radijallahu anha, kaže: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je toliko postio (dobrovoljni post) da bi se reklo: „Nikada ne prekida post!“ A nekada nije postio (dane dobrovoljnog posta), da bi se moglo reći: „On ne posti (te dane).“ Ja nisam primetila Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je postio kompletan mesec dana, osim meseca Ramazana, a nisam zapazila da je pored njega više postio od meseca ša’bana.“

Jednom kada su upitali Aišu, radijallahu anha, o Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, aktivnostima, ona je odgovorila: „Osnovna odlika svih njegovih dela bila je kontinuitet.“

Navešćemo nekoliko primera dobrovoljnog posta:

Davudov, alejhis-selam, post- Verovesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Allahu najdraži post ke post Davuda, alejhis-selam, postio bi svaki drugi dan.“ (Buharija i Muslim)

Post na dan Arefata (deveti dan zu-l-hidždžeta, uoči Kurban- bajrama) i post „belih dana“ (to je post svakog trinaestog, četrnaestog i petnaestog dana u hidžretskom mesecu)

Ebu Katade, radijallahu anhu, prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Post tri dana svakog meseca i Ramazan do Ramazana je poput neprestanog posta. Post Arefata briše grehe protekle i dolazeće godine, a post Ašure briše grehe protekle godine.“ (Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Nesai)

Ovo je jedan od velikih darova kojima je počašćen ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer nam je Allah, dželle šanuhu, odredio dan koji može da nam poništi male grehe protekle i dolazeće godine!

Nevevi ističe da je svako od ovih navedenih dela keffaret, iskupljenje a počinjenje grehe, pa ako se kaže da je keffaret od malih greha, onda čovek čini ta dela (tj.postom) eliminiše male grehe (ali se treba sustezati od činjenja velikih greha), a ako mu ova dela ne otklanjaju male grehe onda će mu Allah za činjenje tih dela olakšati kaznu za učinjenje velike grehe, ili mu upisati nagradu i uzdignuti ga na više deredže.

Post Dana ašure (deseti dan meseca muharrema), Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi: „Nisam video Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek meseca (Ramazana)“

U drugom hadisu govoreći o vrednosti posta u mesecu muharremu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Najbolji post posle Ramazana je post meseca muharrema...“
Ašura je i dan u kojem je Allah, dželle šanuhu, oprostio jednom narodu. O tome nas obaveštava Verovesnik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je upitan: „Allahov Poslaniče! U
kom mesecu mi, nakon Ramazana, preporučuješ da postim? On reče: „Ukoliko nakon Ramazana budeš želeo postiti, onda posti u muharremu, jer je to Allahov mesec. U njemu je dan u kom je Allah oprostio narodu (koji je živeo ranije), i u kom će oprostiti narodu (koji će živeti kasnije)“ (Tirmizi)

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

bjraklidzuma5.6.5