- - - - - -
Ponedeljak, 24 Juli 2017
A+ R A-

ISLAMSKE TEME

INFORMATIVNE NOVINE ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE: VAŽNOST, MESTO I ZNAČAJ NAMAZA U ISLAMU

  • Objavljeno Sreda, 19 Juli 2017 19:30

20229227 1395468020561018 710738986475409336 n

Hvala Allahu i salavat i selam na Njegovog Poslanika, na poslanikovu časnu porodicu i poslanikove ashabe. Ovo je kratki osvrt na važnost, mesto i značaj namaza sa objašnjenjem nekih njegovih karakteristika i odlika po kojem je jedinstven i iznad drugih ibadeta, što, sa Allahovom pomoći, pomaže muslimanu da drži do njega.

Namaz je najveća vanjska oznaka islama, oko čega se saglasila ulema – islamski učenjaci. Od posebnosti i odlika koje je Uzvišeni Allah podario namazu jesu:
1.Prvo i najveće što je Uzvišeni Allah naredio nakon verovanja u Njega i ispovedanja Njegove jednoće. Naredio ga je Uzvišeni pre posta, zekata, hadža i ostalih propisa islama.
2. Naređen je na nebu prilikom događaja israa i miradža, za razliku od ostalih temelja islama koji su naređeni na zemlji posredstvom meleka Džibrila.
3.Svim poslanicima i Njegovim vesnicima je naređen. Namazom Allahu ibadet čine stanovnoci nebesa, plemeniti meleki i stanovnici zemlje, ljudi i džini.
4. Još dok je musliman dete, prvo mu se naređuje namz, kao što stoji u hadisu: „Naređujte svojoj deci namaz u sedmoj godini...“ (Ahmed i Ebu Davud).
5. Poslednje što je oporučio poslanik sallAllahu alejhi ve sellem, na samrti, jeste namaz: „Namaz. Namaz i oni koji su u vašem posedu.“
6. Ne spada obaveza sa muslimana da klanja sve dok je zadužen, osim žene u hajzu i nafasu (mesečno pranje i čišćenje nakon porođaja), tako da musliman klanja i na putu, i u strahu, i u bolesti, i u borbi... za razliku od posta, zekata i hadždža, za koje ako postoji opravdan razlog, (dok taj opravdani razlog traje) nije u obavezi da izvršava i ispunjava.
7. Nije navedeno od poslanika sallAllahu alejhi ve sellem, da je ostavljanje bilo čega, bilo kojeg dela islama, osim namaza – kufr. „Zaista je između čoveka i kufra i širka ostavljanje namaza.“ (Muslim).
8. Čuva klanjača na Sudnjem danu, makar ušao u vatru: „Zabranio je Allah Azze ve Džell, vatri da jede tragove sedžde.“ (Buhari i Muslim).
9. Najveće što štiti muslimana od razvrata, nevaljalštine i zala, kao što je u rečima Uzvišenog: „Zaista namaz sprečava od razvrata i nevaljalštine.“ (et Tevbe, 5)
10. Sve radnje u namazu ispoljavaju jednoću Uzvišenog Allaha, kao što je Njegovo veličanje, slavljenje, hvaljenje, izgovaranje šehadeta, poniznost, pokornost i skrušenost pred Uzvišenim, tako da se u namazu sastaju najveći ibadeti – Allahu ugodna dela.
11. Prvo za šta će polagati račun rob na Sudnjem danu, kao što je u hadisu kojeg prenosi imam Ahmed, ali i Ebu Davud i Nesai. U jednom rivajetu stoji: „Pa ako je (namaz) dobar, dobra su mu i ostala dela, a kao je neispravan, neispravna su mu i ostala dela.“
12. Najveći uzrok oprosta greha: „Koji god musliman kada nastupi obavezni namaz lepo uzme abdest i bude skrušen i ruk’u obavi kako treba, bude mu otkup za prošle grehe, ako ne učini veliki – i tako celo vreme.“ (Muslim).
13. Namaz je stub vere: „ Glava je islam, stub je namaz, a njegov vrh je borba na Allahovom putu.“ (Ahmed i Tirmizi).
14. Ono za čijim će ostavljanjem prvo žaliti stanovnici vatre: „Ko ga čuva, biće mu svetlo, dokaz i spas na sudnjem danu. a onaj ko ga ne čuva, neće mu biti svetlo, niti dokaz, niti spas a na Sudnjem danu će biti sa Karunom i faraonom i Hamanom i Ubejj ibni Halefom.“ (Ahmed i ibn Hibban).

Na kraju, ovo su samo neke posebnosti namaza kojima se pokazuje veličina njegovog položaja kod Uzvišenog Allaha. Molimo Allaha da nas učini od onih koji čuvaju namaz, koji ga uspostavljaju kako treba i koji su skrušeni u njemu.

INFORMATIVNE NOVINE ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE: "ŠTA NAKON RAMAZANA ?"

  • Objavljeno Petak, 07 Juli 2017 19:48

19598844 1378749565566197 5541480727344328845 n

Sva zahvala pripada jedino Allahu, Onome koji svemu meru i kraj određuje, koji menja dane i mesece. Zahvaljujemo Mu se na neizmernim blagodatima, a uistinu On je Onaj koji mnogo prašta. O vernici, bojte se Allaha i razmišljajte o brzini protoka dana i noći! Neka vas to podstakne na razmišljanje o brzini vašeg odlaska sa ovoga sveta! Opskrbite se dobrim delima. Mesec Ramazan je prošao. Bili smo prisutni u svim njegovim danima i noćima, a sada je otišao kao svedok svome Gospodaru. Svedočiće o onome koji je spoznao njegovu vrednost, ali isto tako, svedočiće i o onome koji je bio nemaran prema njegovom dobru, pa ga je zapostavljao i nezahvalno se odnosio prema njemu.

Stoga, neka svako od nas svede račun sa svojom dušom, neka je upita šta je to uradila u mubarek mesecu Ramazanu. Onaj koji je radio dobro u njemu, neka se zahvali Allahu i neka Ga moli za primanje tih dobrih dela i za postojanost u njima tokom celog svog života, a onaj koji je zapostavljao pokornosti u mesecu Ramazanu, neka se iskreno pokaje Allahu, subhanehu ve te'ala, neka otpočne svoj novi život ispunjavajući preostali deo svoga boravka na ovom svetu u pokornosti i neka svoj život proveden u nemaru i nepokornosti zameni novim životom, i nadati se da mu Uzvišeni Allah oprosti prethodne grehe i da ga učvrsti u preostalom delu života. Svevišnji Allah je rekao: "I obavljajte molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra dela zaista poništavaju rđava. To je pouka za one koji pouku žele." (Hud, 114) Takođe je rekao: "Osim onoga koji se pokaje, uzveruje i čini dobra dela, takvima će Allah zameniti njihova loša dela dobrim, jer Allah je Onaj koji mnogo pašta i koji je milostiv." (El-Furkan, 70) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "...i nakon lošeg dela učini dobro pa će ga ono izbrisati." (Tirmizi, 1988).

Činjenica je da su se ljudi razlikovali u proteklom mesecu. Među njima je bilo i onih koji su taj mesec proveli u pokornosti, udaljavali se od greha, ustrajavali i u činjenju dobrovoljnih ibadeta koji su povećali njegovo dobro. Takve, ako Bog da, obasipa Allahova milost zbog njihovih dobrih dela. Allah je rekao: "Uistinu, Allahova milost blizu je dobročinitelja!" (El-E'araf, 56). Među njima je bilo i onih koji su dane Ramazana provodili u postu ali su imali i malih greha, ne velikih. Takve, ako Bog da, obasipa Allahov oprost. Svevišnji je rekao: "Ako se klonite velikih greha, koji vam se zabranjuju, Mi ćemo vam oprostiti loša dela i uvešćemo vas u predivno mesto." (En-Nisa, 31). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana brišu grehe koji se počine između njih, ukoliko se sačuva velikih greha." (Muslim 233-16.)

Među ljudima koji su svedočili mesecu Ramazanu ima i onih koji su mesec Ramazan proveli u grešenju: čineći strogo zabranjeno i ostavljajući strogo naređeno, njihovo stanje nije se promenilo u Ramazanu, nisu se Allahu pokajali za svoja loša dela, ili su se samo privremeno pokajali za vreme Ramazana, a kada Ramazan prođe, takvi se vraćaju svojim lošim delima i ustrajavaju u njima do sledeće godine, ako je dožive. Doista, takvi su istinski gubitnici, istinske propalice, bankroti. Svoj život na dunjaluku upropastili su grešenjem i nepokornošću Allahu.
Braćo muslimani, obaveza je obožavati Allaha u svakom vremenu. Tome nema kraja, izuzev kada smrt nastupi. Uzvišeni Allah je kazao: "I obožavaj svoga Gospodara sve dok ti ne dođe smrt!" (El-Hidžr, 99) Takođe je rekao: "O vernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani!" (Ali Imran, 103).

Onaj koji misli da je ibadet potreban samo u mesecu Ramazanu, a da se može ostaviti posle ramazana, taj ima loše mišljenje o Allahu, taj nije spoznao Allaha kako treba. Ne obožava Ga osim u Ramazanu, ne strahuje od Njega osim u Ramazanu, ne nada Mu se osim u Ramazanu! Ovakav insan nakon Ramazana prekida vezu s Uzvišenim Allahom iako bez Njega ne može ni koliko je jedan treptaj oka. Stoga takav nema nikakve koristi od svoga Ramazana. Nažalost, neznanje kod pojedinih koji se pripisuju islamu toliko je da smatraju da ukoliko klanjaju džumu da im je ona dovoljna za sav ibadet tokom cele sedmice, pa ostavljaju tokom sedmice propisane dnevne namaze. Pojedini smatraju da im je ibadet u mesecu Ramazanu dovoljan za celu godinu, pa nakon što jedan mesec kako-tako provedu u namazu, ostavljaju namaze u ostalih jedanaest meseci. Braćo muslimani, nakon velikog širka nema opasnijeg greha od ostavljanja pet dnevnih namaza. Stoga se muslimani koji ostavljaju obavljanje namaza i drugih propisanih dela moraju poučiti i odlučno se prihvati svoje vere, moraju se Uzvišenom Allahu iskreno pokajati za svoje grehe, svoju nemarnost i nepokornost.

O vernici muslimani, nastavite sa činjenjem dobrih dela i nakon meseca Ramazana. Jedan od znakova primanja dobrih dela u Ramazanu jeste i ustrajnost u činjenju dobrih dela i nakon tog mubarek meseca. Ramazan nije ništa drugo do podstrek da se više približimo Allahu, da Mu se iskreno pokajemo, povećamo svoj ibadet i dobra dela, a prestanak činjenja dobrih dela i obožavanja Allaha, subhanehu ve te'ala, nastupa u smrtnom času, ne prolaskom Ramazana.

Jedan od znakova primljene tevbe, primljenog pokajanja u Ramazanu jeste i da čovek bude bolji nakon Ramazana, dok je jedan od znakova odbijanja i dela i tevbe, kao i jedan od znakova poniženja da stanje čoveka nakon Ramazana bude gore od njegovog stanja pre Ramazana. Stoga vodite računa o sebi, pogledajte u svoje stanje nakon meseca Ramazana! Znajte da su vrata pokajanja stalno otvorena u Ramazanu i u svakom vremenu. Stoga, onaj koji je u Ramazanu propustio priliku da se pokaje, neka ne gubi nadu u Allahovu milost. Naprotiv, neka požuri s pokajanjem u ma kojem se vremenu nalazio. Uistinu, Allah prima pokajanje svih onih koji Mu se iskreno pokaju, oprašta grehe svima onima koji od Njega oprosta zatraže i vrate Mu se! Svevišnji Allah je rekao: "Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogrešili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se pre nego što vam kazna dođe – posle vam niko neće u pomoć priskočiti. I sledite ono najlepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, pre nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati'." (Ez-Zumer, 53-55)

Čuvajte dobra dela koja ste postigli u Ramazanu! Ne upropaštavajte ih povratkom u grešenje i loša dela, pa da time porušite ono što ste sagradili, uništite što ste ostvarili, jer, uistinu, loša dela, kada se nagomilaju, upropaste čoveka, prevagnu nad njegovim dobrim delima, a onaj čija loša dela prevagnu, takav će biti sigurni stradalnik.

MINBER: POVODI I REZULTATI OGOVARANJA

  • Objavljeno Četvrtak, 11 Maj 2017 09:11

WP 20170510 20 57 03 Pro

Zasigurno jedan od povoda ogovaranja je i zavist koja se nalazi kod mnogih koji nisu svesni Allahovog nadzora. Stoga ćeš videti mnoge ljude kako ogovaraju svoju braću iz zavisti koju nose u svojim prsima, iz zavisti zato što je njihov brat postigao nešto što oni nisu. 

Od povoda ogovaranja je i ljubaznost i laskanje na račun vere, pa ćeš čuti jednog čoveka kako ogovara drugog samo da bi se dodvorio i poistovestio sa svojim prijateljima i sabesednicima.

Jedan od povoda ogovaranja je i oholost, preziranje drugih, jer je nekome teško da drugi bude iznad njega, pa ga isti omalovažava na skupovima kako bi mu prilepio određenu manjkavost. Allahov vesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi!“ (Muslim).

Od razloga ogovaranja je i ismejavanje i omalovažavanje drugih, pa ćeš čuti pojedine kako ogovaraju svoju braću muslimane šaleći se s njima.
I drugi razlozi putem kojih šejtan podstiče čoveka da ogovara druge ljude.

Gibet ima velike posledice, kako za pojedinca tako i za zajednicu. Ogovaranje je smrtonosna bolest, destruktivni razarač zajednice. Razara je brže nego što rak razara telo, pa doprinosi kidanju i potkopavanju veza, gubljenju poverenja među ljudima, utiče na promenu merila i vrednosti, doprinosi gubljenju i zatiranju međusobne ljubavi i međusobnog potpomaganja, kao što takođe, na drugoj strani doprinosi ukorenjivanju zla među ljudima.

Tako, od pogubnih posledica ogovaranja jeste i izlaganje samog sebe razotkrivanju, tj. kada god čovek ogovara drugog, spominje ono što taj drugi ne voli pa ga time razotkriva, uvek se takva osoba izlaže tome da i njega Svevišnji Allah razotkrije, jer je nagrada shodna delu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „O vi koji ste poverovali samo svojim jezicima a iman nije još ušao u vaša srca, ne ogovarajte muslimane i tragajte za njihovim manama! Uistinu, onaj koji bude tragao za njihovim manama, Allah će tragati za njegovim manama, a za čijim manama Allah bude tragao, razotkriće ga i u njegovoj kući!“ (Ahmed, 4/420; Ebu Davud, 4880; Ebu Ja'la, 7424; u hadisu Ebu Berzeta el-Eslemija, radijallahu anh.)

Od pogubnih posledica ogovaranja jeste gubljenje dobrih dela. Znaj, brate muslimanu, da ogovaranje uveliko uništava dobra dela. Onaj koji ogovara druge gubi svoja dobra dela, daje ih –i pored svoje volje- onome koga ogovara što istovremeno predstavlja dobit toj drugoj osobi bez imalo uloženog truda. On dobija dobra dela koja će otežati njegovu vagu a i sam ne zna odakle mu dolaze. Stoga je jedan od „emirul-mu'minina“ u hadisu, Abdullah b. El-Mubarek, rahimehullahu te'ala, rekao: „Kada bih nekoga ogovarao, onda bih zasigurno ogovarao svoju majku jer ona polaže najveće pravo na moja dobra dela.“ (Fejdul-Kadir, 3/166.)

Od štetnih posledica ogovaranja jeste i to što je ono uznemiravanje Allahovih robova, a onome koji bude uznemiravao Allahove robove, njemu Svevišnji Allah preti žestokom kaznom. Rekao je Uzvišeni: „A oni koji uznemiravaju vernike i vernice bespravno, oni na sebe tovare klevetu i jasan greh.“ (Prevod značenja El-Ahzab, 58.)

Od štetnih posledica ogovaranja jeste i ta što je ogovaranje nasilje i napadanje drugih, a poznato je da će nasilje učinjeno na dunjaluku na Sudnjem danu predstavljati tmine i poznato je da je i sam rezultat nasilja zao i posledica pogubna. Svevišnji Allah je rekao: „I ne misli da je Allah nemaran prema onima koji čine nasilje! Uistinu, Allah ih samo odgađa do Dana kada će im pogledi ostati ukočeni!“ (Prevod značenja Ibrahim, 42.)
A u hadisu kudsijju je došlo: „O robovi Moji! Doista sam Ja Sebi zabranio nasilje pa ga činim i među vama zabranjenim, zato nemojte činiti jedni drugima nasilje!“ (Muslim)

Od štetnih posledica ogovaranja jeste i ta što ogovaranje obavezuje kaznu na Sudnjem danu jer je ogovaranje od velikih grehova, njime se narušavaju dva prava: Allahovo pravo i pravo čoveka. Za narušavanje Allahovog prava svakako da će biti obračunavan, a što se tiče prava čoveka, za njega ili se treba tražiti halala-izvinjenja, oprosta još na dunjaluku, ili će se za to dati dobra dela ili primiti loša dela ako ne bude imao da da dobrih dela na Ahiretu. I to je istinski propalica-muflis povodom kojeg je došao hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh, Allahov vesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na nju svoj ummet, pa je rekao: „Znate li ko je propalica?“ Odgovorili su: „Propalica kod nas je onaj koji nema niti dinara niti imetka!“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Uistinu, propalica iz moga ummeta je onaj koji dođe na Sudnjem danu s namazom, postom i zekatom. Doći će a opsovao je ovoga, ovoga je potvorio, ovome je bespravno uzeo imetak, ovome je prosuo krv, ovoga je udario. Pa će se ovome dati od njegovih dobrih dela, pa će se dati i ovome od njegovih dobrih dela. Pa, ukoliko se potroše njegova dobra dela pre nego li se izmiri, uzeće se od njihovih loših dela i biće stavljena na njega a zatim će biti bačen u Vatru!“ (Muslim)

Od štetnih posledica ogovaranja jeste i razaranje, cepanje zajenice muslimana, potpirivanje smutnje, neprijateljstva i mržnje među ljudima.

Kako lečiti ovu opaku bolest Na svakom muslimanu je, kada čuje da se drugi musliman ogovara, da se boji Svevišnjeg Allaha, da traži da se čine dobra dela a ostave loša, da odbrani čast svoga brata muslimana koji se ogovara i da spreči onoga koji ogovara u njegovom zlu delu. Ukoliko to ne učini, neka zna da su onaj koji ogovara i onaj koji sluša, saučesnici u ovom lošem delu. Uzvišeni Allah je rekao: „Doista, i sluh, i vid i razum, za sve to će se biti pitano!“ (Prevod značenja El-Isra'a, 36.)
Prenosi se od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Ko odbrani čast svoga brata, Allah će odbraniti negovo lice od Vatre na Sudnjem danu.“ (Ahmed, 6/449 i 450; Tirmizi, 1931)

Razmisli brate muslimanu! Kada bismo videli nekog čoveka da stoji nad dženazom, nad umrlim muslimanom i jede njegovo meso, zar ne bismo svi mi požurili da ga sprečimo u tome?! Svakako! Pa, zašto isto ne postupimo kada se naša braća muslimani, naši učeni ogovaraju, zašto ne požurimo sa odbranom njihove časti?! 

Na svakom muslimanu je da se boji Allaha, subhanehu ve te'ala i da zna da je ogovaranje: greh prema Allahu i nepravda-nasilje prema onome koji se ogovara, pa, stoga neka se kloni svakog govora o časti drugih ljudi! Neka dobro zna, da, ukoliko i primeti neku manjkavost kod svoga brata muslimana, neka dobro zna da je pri njemu samome mnogo više manjkavosti!

Brate muslimanu, vodi računa o svome jeziku, obračunavaj se, kako bi saznao jesi li oboleo od ove bolesti ili ne! Ukoliko, uvidiš da toga ima pri tebi, onda znaj da je najbolji način kako da se u budućnosti sačuvaš ogovaranja, jeste da sačuvaš svoj jezik.

Zatim, od najboljih načina kako da se čovek kloni i sačuva ogovaranja jeste da bude svestan da se tim delom izlaže Allahovoj srdžbi, da bude svestan da se sve njegove reči i sva njegova dela pomno beleže u Knjizi u kojoj ništa neće biti izostavljeno. Svaki od nas, neka stalno bude svestan da nikada ne progovori nijednu reč a da pored njega nije onaj koji čuje i beleži tu njegovu riječ, kao što Uzvišeni Allah i kaže: „I on (čovek), zasigurno, ne izusti nijednu reč, a da pored njega nije onaj koji bdi i beleži!“ (Prevod značenja Kaf, 19.)

Takođe, jedan od načina kako da se čovek sačuva ogovaranja, kako da se ne upusti u ogovaranje, jeste i svesnost da onaj koji ogovara druge, on će njima davati svoja dobra dela, jer je ogovaranje nasilje a nasilje će se na Sudnjem danu izmirivati, pa će nasilnik davati svoja dobra dela onome kome je činio nasilje na dunjaluku.

Na svakom muslimanu je da zaposli sebe popravkom svojih mana i manjkavosti a da se ostavi tuđih.

MINBER PRENOSI: OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

  • Objavljeno Utorak, 02 Maj 2017 10:42

WP 20170411 14 20 54 Pro

“Allahu je najdraže ono delo na kome se ustraje, makar bilo i maleno.”

“Iskoristi pet stvari, dok te nije sprečilo drugih pet:
- život, pre smrti,
- zdravlje, pre bolesti,
- slobodno vreme, pre zauzetosti,
- mladost, pre starosti,
- bogatstvo, pre nemaštine.”

“Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema ženama.”

“Koga Allah opskrbi i daruje mu dobru i poštenu ženu, pa već ga je pomogao u pola njegove vere, pa neka se on sam čuva u preostaloj polovini koliko može.”

“Zaista je žena stvorena od rebra, i ako hoćeš to rebro da ispraviš, slomićeš ga, pa ophodi se prema njoj blago i živećeš s njom lepo.”

"Zaista su pravedni kod Allaha na osvetljenim minberima; oni koji provode pravdu u svojim presudama, u svojim porodicama i onima koji su im potčinjeni."

''Na Sudnjem danu će se dovesti džehennemlija koji je najraskošnije živeo na dunjaluku, pa će se staviti u vatru (za jedan trenutak) i onda će mu se reći: 
'O sine Ademov, jesi li ikada doživeo kakvo dobro, jesi li ikada imao kakvo zadovoljstvo i uživanje?' 
On će odgovoriti: 'Tako mi Allaha, ne, o moj Gospodaru!' 
Zatim će se dovesti džennetlija koji je živio najsiromašnije na dunjaluku, pa će se (samo za trenutak) uvesti u džennet i onda će mu se reći: 
'O sine Ademov, jesi li ikada vidio siromaštvo, jesi li ikada bio u poteškoći i neprilci?' 
On će odgovoriti: 'Ne, tako mi Allaha, nikad nisam bio siromašan niti sam imao poteškoća niti neprilika.'...''

"Tri stvari su uništavajuće:
škrtost kojoj se pokorava,
prohtevi koji se slede,
i zadivljenost čoveka samim sobom."

"Neće ući u džennet ko u svom srcu bude imao i trun oholosti."

''Ogovaranje je da svog brata muslimana spomeneš po onome što on ne voli.
Ako pri njemu bude ono što spominješ ogovorio si ga, a ako to ne bude pri njemu potvorio si ga.''

''Nema dana da ljudi osvanu u njemu a da se ne spuste dva meleka.
Jedan od njih kaže: 'Gospodaru naš, podari onome koji udeljuje nadoknadu, zauzvrat' – dok drugi kaže: 'Gospodaru naš, podari propast onome koji se sustegao od udeljivanja'... ''

“Ko kod svoga emira vidi nešto što mu nije drago i što ne voli – neka sabura i neka se strpi, jer ko se odvoji od džemata, pa koliko i za pedalj, i kao takav umre – umro je džahilijetskom smrću!“

''Vrednost učenog nad pobožnim je kao moja vrednost u odnosu na jednog od vas.’’

OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

  • Objavljeno Utorak, 11 April 2017 15:24

WP 20170411 14 21 43 Pro

“Držite se iskrenosti, jer iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet, a čovek neće prestati biti iskren i držati se istine sve dok ne bude upisan kod Allaha kao iskren. I čuvajte se laži, jer laž vodi u grešenje, a grešenje vodi u Vatru, a neće čovek prestati lagati i držati se laži sve dok ne bude kod Allaha upisan kao lažov.“ Muttefekun alejhi

„Čuvajte se lošeg mišljenja (o ljudima), jer je loše mišljenje,doista, najlažniji govor.'“ Muttefekun alejhi

“Kome Allah želi dobro da mu fikh (razumevanje) u veri.“ Muttefekun alejhi

“Nema ničega težeg na Mizanu od lepog ponašanja.'“ Beleže Ebu Davud i Tirmizi, koji ga smatra sahihom

“Stid je od imana.“ Muttefekun alejhi

“Ono što su ljudi zatekli od prvoga poslanstva jesu reči: Ako se ne stidiš, onda radi šta hoćeš.'“ Beleži Buhari

“Allah mi je doista objavio da međusobno budete ponizni sve dok niko nikome ne bude nanosio nepravdu i ne bude se oholio jedan prema drugom.'“ Beleži Muslim

„Ko sačuva čast svoga brata dok je odsutan, Allah će sačuvati njegovo lice od vatre na Sudnjem danu.“ Beleži Tirmizi i smatra ga dobrim

“Sadaka nije umanjila nijedan imetak, i nije Allah robu koji prašta uvećao ništa osim ponosa, a nije se niko ponizno poneo prema Allahu a da ga Allah nije uzdigao.'“ Beleži Muslim

“O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite (gladne) i klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju, ući ćete u Džennet u miru.'“ Beleži Tirmizi i ocjenjuje ga sahihom

“Najviše što će uvoditi u Džennet jesu bogobojaznost i lepo ponašanje.'“ Beleži Tirmizi, a sahihom ga ocenjuje Hakim

“Nećete moći pridobiti ljude svojim imecima, pa ih pridobijajte vedrim licima i lepim ponašanjem.'“ Beleži Ebu Ja'la, a sahihom ga ocenjuje Hakim

'Vernik je ogledalo vernika.'“ Beleži ga Ebu Davud sa dobrim senedom

“Vernik koji se meša sa ljudima i strpljivo podnosi njihova uznemiravanja bolji je od vernika koji se ne meša sa ljudima i nije strpljiv na njihovim uznemiravanjima.'“Beleži Ibn Madže sa dobrim senedom

“Allahu moj, kako si ulepšao moj izgled, tako ulepšaj i moje ponašanje“. Beleži Ahmed, a sahihom ga ocenjuje Ibn-Hibban