- - - - - -
ponedeljak, 17 jun 2019
A+ R A-

MINBER PRENOSI: OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

minber18102016

“Ko se probudi u toku noći (pa želi nastaviti spavati, ali se seti Allaha) i izgovori:‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir. Subhanallah, la ilahe ilallah vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billah! (Nema Boga osim Allaha, On nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i sva hvala, i On je svemoćan. Slavljen neka je Allah, nema Boga osim Njega, Allah je Najveći – nema snage ni moći osim kod Uzvišenog Allaha), pa nakon toga abdesti i klanja, namaz će mu biti primljen, a ako posle ove dove izgovori: ‘Allahu moj, oprosti mi!’, biće mu uslišano. Ako u dovi traži dobro (hajr), Allah će mu to i podariti.” (Beleže Buhari i drugi)

"Nema tog vernika koji zanoći sa abdestom spominjujući Allaha pa se probudi a potom prouči dovu tražeći od Allaha dobro i na dunjaluku i na ahiretu, a da mu ta dova ne bude uslišana." (Beleže Ebu Davud i Ahmed)
“Kada neko poseti svog bolesnog brata muslimana, krenuo je put džennetskog palminjaka, a pošto sede, prožme ga Allahova milost. Ako ga poseti izutra, sedamdeset hiljada meleka donosi salavat na njega sve do noći, a ako ga poseti noću, sedamdeset hiljada meleka uče mu salavate sve do sabaha.” (Tirmizi)

Ebu Seid, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Da li neko od vas može da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih dela?” Jedan od prisutnih upita: “A kako da neko od nas zaradi hiljadu dobrih dela u toku dana?”...Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Onaj ko u toku dana stotinu puta izgovori: SUBHANALLAH, biće mu upisano hiljadu dobrih dela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka.” (Sahihul Muslim, Poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)
“Ko bude stalno učio istigfar, Allah će mu pokazati izlaz iz svake situacije, otkloniće mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada.” (Ebu Davud i Ibn Madže)

Prenosi Abdullah ibn ‘Amr, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Imaju dve lake stvari, koje malo ko od ljudi čini, a one će onoga, ko ih bude ustrajno činio, uvesti u džennet.” ”Koje su to dve stvari, Allahov Poslaniče?” – upitali su ashabi... ”Da posle svakog propisanog namaza, po deset puta kažete ”subhanallah”, ”Allahu ekber” i ”el-hamdu lillahi”, i da, kada krenete u postelju, iste ove reči proučite 100 puta (33, 34, 33), što je ukupno 250 dobrih djela, a na vagi će vrediti kao 2500. Ko od vas može, u toku jednog dana i noći, uraditi 2500 loših djela (pa da mu to pobriše njegova dobra djela)”, odgovorio je on. ”A kako to da mali broj ljudi radi ove dve stvari, iako su lake?” – upitali su ponovo. ”Pa tako što vas šejtan posle namaza i pre spavanja zaposli raznim stvarima i zaboravite ih uraditi.” – odgovori Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem. (Ahmed, 6498., Buhari u ”Edebu-l-mufredu”, br. 1216., Ebu-Davud, 1502., Ibn Madže, 926., a Tirmizi ga je ocenio verodstojnim).

Ebu Zerr, radijallahu anhu, pripoveda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: ”Onome ko posle sabah-namaza, podvijenih nogu i pre nego što bilo šta progovori, deset puta prouči sledeće:’Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerīke lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, juhjī ve jumītu, ve huve 'alā kulli šejin kadīr.’ (Nema istinskog Božanstva osim Allaha, Jedinog, Koji nema saučesnika, Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost, On oživljava i usmrćuje, i On sve može) – biće upisano deset dobrih dela, obrisano deset rđavih dela, biće uzdignut za deset stupnjeva, toga će dana biti zaštićen svake neprijatnosti, biće sačuvan šejtana, i nijedan greh, osim širka, neće ga toga dana upropastiti.” Et-Tirmizi (3474), El-Bezzar, u zbirci El-Musned (4050) i En-Nesai, u zbirci Amelul-jevmi vel-lejla (127).