- - - - - -
nedelja, 08 decembar 2019
A+ R A-

MINBER PRENOSI: OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

zikrPredSpavanje

Zikr pred spavanje

1) Proučiti sure Ihlas, Felek i Nas
Svake noći kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, pošao na spavanje i legao u postelju, sastavio bi otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i proučio (u njih) sure Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje telo koliko može dohvatiti, počevši od glave i prednjeg dela tela; to bi ponovio tri puta.
2) Proučiti Ajetul Kursiju Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio: "Kada legneš u postelju prouči Ajetul kursijju, tako će te štititi od Allaha (poslan) zaštitinik, i šejtan ti se neće primaći." (Buhari)
ALLAHU LA ILAHE ILLA HU. EL- HAJJUL-KAJJUM. LA TE'HUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZALLEZI JEŠFE'U INDEHU ILLA BI IZNIH. JA'LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI ŠEJ'IN MIN ILMIHI ILLA BIMA ŠA'E. VESI'A KURSIJJUHUS-SEMAVATI VEL-ERD. VE LA JE'UDUHU HIFZUHUMA VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM (El Bekare 255)
"Allah je, nema Boga osim Njega, Živi i Večni! Održavatelj! Ne obuzima Ga ni dremež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna šta je bilo pre i šta će biti posle njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko On želi! Njegov Presto obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je Svevišnji i Veličanstveni!" (El Bekare 255)
3) Proučiti dva zadnja ajeta sure El Bekare
Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Ko prouči u noći dva poslednja ajeta sure Bekare ( Amene rresulu bi ma unzile ilejhi min rabih vel muminun ..) dovoljni su mu.“ (Buhari i Muslim )
AMENER-RESULU BIMA UNZILE ILEJHI MIR-RABIHI VEL MU'MINUN. KULLUN AMENE BILLAHI VE MELA'IKETIHI VE KUTUBIHI VE RUSULIH. LA NUFERRIKU BEJNE EHADIN MIR-RUSULIH. VE KALU SEMI'ANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL-MASIR. LA JUKELLIFULLAHU NEFSEN ILLA VUS'AHA. LEHA MA KESEBET VE ALEJHA MEKTESEBET. RABBENA LA TU'AHIZNA INNESINA EV AHTA'NA. RABBENA VE LA TAHMIL ALEJNA ISREN KEMA HAMELTEHU ALELLZINE MIN KABLINA. RABBENA VE LA TUHAMMILNA MA LA TAKATE LENA BIH. VE'AFU 'ANNA VAGFIRLENA VERHAMNA ENTE MEVLANA FANSURNA ALEL-KAVMIL-KAFIRIN (El-Bekare, 285-286)
4) Staviti desnu ruku pod obraz i proučiti "Allahumme kinni azabeke jevme tebasu ibadek". (tri puta) "Gospodaru moj sačuvaj me Tvoje kazne na dan kad budeš proživljavao svoje robove." (Davud, Tirmizi)
5) Proučiti dovu "Bismikellahumme emutu ve ahja" U tvoje ime, moj Gospodaru, umirem i živim. (Buhari i Muslim)
6) Kada neko nakon što se probudio iz sna ustane iz postelje, neka, pre nego što ponovo legne, dobro otrese svoj pokrivač (rubove njegove) tri puta, jer on ne zna šta je posle njega u nju ušlo. A kad se već nasloni u postelji,neka izgovori dovu:
"Bi-smike Rabbi veda' tu dženbi ve bike erfe'uhu, fe in emsekte nefsi fe-rhamha ve in erselteha fa-hfazha bima tahfezu bihi ibadeke-s-salihine"
S Tvojim imenom, Gospodaru moj, legoh na bok i ako bude Tvoja volja, podići ću se. Ako uzmeš moju dušu, budi milostiv prema njoj, a ako je vratiš, zaštiti je kao što si zaštitio Svoje dobre robove!
7) Kad pođete u postelju, na spavanje, izgovorite: "Subhana-l-Lah" (33x), "El-hamdu li-l-Lahi" (33) i "Allahu ekber"(34) - eto, to vam je bolje od ma kog sluge. 
8) Kada se odlučiš ići u postelju, prethodno se abdesti poput abdesta za namaz, potom lezi na desni bok i prouči dovu: "Allahumme eslemtu nefsi ilejke ve fevvadtu emri ilejke ve vedždžhtu vedžhi ilejke ve eldže tu zahri ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldžee ve la mendža minke illa ilejke. Amentu bi Kitabike-l-lezi enzelte ve bi Nebijjike-l-lezi erselte"
- Allahu, Tebi predadoh dušu svoju, i oporučih stanje svoje, i upravih lice svoje, i prepustih (sklonih) leđa svoja iz želje i straha, jer nema skloništa ni spasilišta pred Tobom osim kod Tebe. Verujem u Tvoju Knjigu, koju si spustio, i u Tvoga Poslanika, koga si poslao. (Pa ako umreš, umrećeš u veri islamu. )( Buhari i Muslim)