- - - - - -
sreda, 24 februar 2021
A+ R A-

IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU VERSKIH PRAVA I SLOBODA

seadNasufovic

Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead ef Nasufović, prihvatio je da na poziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća prisustvuje sednici zakazanoj za sedamnaesti oktobar ove godine i podnese izvještaj o ostvarivanju verskih prava i sloboda Bošnjaka i drugih pripadnika islama u Sandžaku i Republici Srbiji. 
Izveštaj prenosimo u celosti:

Ministarstvo pravde Republike Srbije potvrdilo je svojim dopisom broj: 080-00-00264/2016-26 od 7. septembra 2016. godine da je Islamskoj zajednici Srbije, kao tradicionalnoj vjerskoj zajednici u Srbiji, priznat kontinuitet sa pravnim subjektivitetom stečenim na osnovu Zakona o islamskoj verskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije („Službene novine Kraljevine Jugoslavije“, broj 29/1930), saglasno odredbama čl. 10 i 15. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, broj 36/06) koje je uvidom u spise Islamske zajednice Srbije utvrdilo da je Rijaset Islamske zajednice Srbije najviši vjerski i administrativni organ Islamske zajednice Srbije.

Imajući u vidu da nevedene činjenice Bošnjačko nacionalno vijeće uvažava, uz veliku zahvalnost i zadovoljstvo prihvatio sam poziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća da prisustvujem sjednici zakazanoj za 17.10.2016. godine i podnesem izvještaj o ostvarivanju vjerskih prava i sloboda Bošnjaka i drugih pripadnika islama u Sandžaku i Republici Srbiji.

KULTURA

U Srbiji је, i pored svih zbivanja krajem devetnaestog i u toku dvadesetog stoljeća, očuvano bogato kulturno, vjersko i spomeničko nasljeđe, koje ukazuje na historijske, duhovne i kulturne vertikale muslimana na ovim prostorima. 
Islamski historijski i kulturni spomenici u Srbiji neponovljiv su izraz stvaralaštva u raznim epohama i stoga je zaštita i obnova kulturne i vjerske baštine veoma značajna za muslimane, državu, islamsku zajednicu na ovom prostoru. 
U Srbiji se nalazi 16 džamija iz osmanlijskog perioda i 168 džamija novijeg datuma, 36 mekteba, jedna banja, 12 turbeta, hamama i više drugih kulturnih objekata, kao i veliki broj objekata koje ne koristi Islamska zajednica po više osnova. 
Pored nepokretnog kulturnog nasljeđa u Srbiji, veoma su značajna i pokretna kulturna dobra, baština, koja je ostala u mnogim muzejima, arhivama, bibliotekama, zavodima ili u privatnim zbirkama. U cilju revitalizacije kulturne baštine muslimana Srbije osnovati Institut za istraživanje i očuvanje kulturne baštine. U sklopu Instituta integrisati muzej, zaostavštinu rah. Rizvana Rešovića iz Tutina.
Biblioteku Islamske zajednice u Beogradu, biblioteku „Gazi Isa-beg“ iz Novog Pazara, kao i privatne biblioteke objediniti, u krajnjem evidentirati, i u saradnji sa Arhivom Srbije zaštititi i u banku podataka Arhiva pohraniti.
Kao petpostavka takvom radu je i potpisani protokol o saradnji (razmjena i zaštita građe) između Islamske zajednice Srbije i Arhiva Srbije.
Za ostvarivanje pocrtanih ciljeva potrebna je finansijska potpora. Nju Islamska zajednica nije u mogućnosti obezbijediti bez šire pomoći. Tu pomoć, prije svih, treba očekivati od nadležnih državnih institucija kao potporu očuvanju nacionalnog i vjerskog blaga.
S obzirom na to da Bošnjačko nacionalno vijeće ima aktivan i uspješan resor za kulturu, a u cilju što efikasnijeg rada na planu ostvarivanja ukazanih zadataka, Islamska zajednica Srbije u čijem je sastavu Islamska zajednica Sandžaka – nudi svoju podršku i saradnju Bošnjačkom nacionalnom vijeću sa sjedištem u Novom Pazaru. Sve navedeno je potrebno zajedničkim radom pravno formulistati i u dogovoru sa nadležnim ministarstvima Republike Srbije i Republike Turske i njihovu konkretnu stručnu i finansijsku pomoć realizovati. 
Naročito na području Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Nove Varoši, Prijepolja i Priboja Islamska zajednica mora obratiti pažnju na eksterni i interijerni izgled novih džamija. Posljednjih godina vjerski objekti grade se ili obnavljaju bez uzimanja u obzir očuvanja osmanlijske tradicije. To smatram teškom i skoro nepopravljivom greškom. Takvu praksu Islamska zajednica mora prekinuti na način što će u saradnji sa stručnim licima i nadležnim resorom Bošnjačkog nacionalnog vijeća izraditi pravilnik o izgradnji novih vjerskih objekata i formirati zajedničko stručno tijelo koje će vršiti odobrenje i nadzor za izgradnju džamija, medresa i drugih vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i restauraciju starih vakufskih objekata u duhu naše višestoljetnje tradicije.

Prijedlog zaključaka:

- Traži se osnivanje Instituta za istraživanje i očuvanje kulturne baštine muslimana Srbije kao zajedničkog projekta Islamske zajednice Srbije i BNV kao i drugih vijeća nacionalnih manjina u Republici Srbiji koja se interesuju za očuvanje kulturne baštine muslimana.

- Traži se izrada pravilnika o izgradnji novih vjerskih objekata i formiranje zajedničkog stručnog tijela IZ i BNV koje će vršiti odobrenje i nadzor za izgradnju džamija, medresa i drugih vaspitno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice i restauraciju starih vakufskih objekata.

- Traži se zajedničko učešće i organizacija javnih manifestacija od nacionalnog značaja Bošnjaka Sandžaka koji sadrže elemente i vjerskog karaktera između Islamske zajednice Sandžaka i Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

VAKUFI

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju usvojen je i objavljen u „Službenom glasniku RS“, br 72/2011 od 28.9. 2011. godine, na osnovu kojeg je Islamska zajednica Srbije preko ovlaštene advokatske kancelarije podnijela niz zahtjeva za povratak oduzete vakufske imovine. Važno je napomenuti da se ovim Zakonom crkvama i vjerskim zajednicama u Republici Srbiji dozvoljava povratak imovine nakon 1946. godine, ali ne i ranije. Imovina je oduzimana pod plaštom „nacionalizacije“ i „eksproprijacije“ zemljišta.
Nakon svih dosadašnjih napora Islamske zajednice Srbije rezultat povratka ili obeštećenja za vakufska dobra i zemljište je 0%. Za nekoliko predmeta dobili smo odbijenice (Mali Zvornik), pa će predmetni sporovi biti rješavani na Apelacionom sudu.

Česta praksa sudstva je pozivanje na problem dvojnog djelovanja Islamske zajednice, odnosno postojanja dvije islamske zajednice, što organima pravosuđa otežava proces rješavanja imovinsko-pravnih poslova.

U tom cilju, radi važnosti rješavanja problema vakufske imovine, bez obzira na sve razlike i sporove između Islamske zajednice Srbije i Islamske zajednice u Srbiji, mora se hitno postići zajednički dogovor o zajedničkom djelovanju na povratku vakufske imovine.

Prijedlog zaključaka:

-Traži se formiranje zajedničke Vakufske direkcije Islamske zajednice Srbije i Islamske zajednice u Srbiji na čijem čelu će do uspostavljanja jedinstvene Islamske zajednice biti povjerenik iz Islamske zajednice Turske (Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı - TÜRKİYE DİYANET VAKFI)

bnv

EKONOMSKA PITANJA

Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka neophodno je da Islamska zajednica ima stabilne ekonomske resurse. Oni su redovni i vanredni.
U redovne resurse finasiranja spadaju: članarina, zekat, sadekatul-fitar, prihodi od usluga, prihodi od vakufske imovine, izdavanje halal-sertifikata, izdavačke djelatnosti.
Vanredni su: dobrovoljni prilozi, donacije, pokloni i namjenski donirana sredstva.
Zbog nedefinisanog odnosa vezano za vanredne resurse finansiranja, a za potpunu efikasnost u radu Islamska zajednica ima potrebu za dodatnim izvorima koji bi obezbjedili stabilnost i funkcionalnost svih organa i institucija.
Islamska zajednica u svom sastavu ima oko 200 službenika koji svojim radom ostvaruju materijalna sredstva kod zajednice. To ukazuje da je potrebno obezbijediti:
- plate,
- doprinose (zdravstvene),
- doprinose za penzijsko osiguranje,
- honorare u obrazovnim institucijama,
- administrativne troškove,
- održavanje objekata,
- kirije,
- troškove utroška električne energije,
- komunalni troškovi,
- troškovi putovanja i dr.

Akumulacija u redovnim ekonomskim izvorima pokriva rashode u iznosu od 37%, dok vanredni izvori ne pružaju očekivanu pomoć i ne prate potrebe u iznosu od 63%. U cilju pokrivanja deficita nužno je angažovati sve raspoložive resurse u povećanju vanrednih prihoda i stvaranju pretpostavki za trajnim i stabilnim izvorima iz sopstvenih kapaciteta.

Svakako da se očekuje pomoć državnih institucija i onih iz islamskih zemalja kako bi se dao materijalni poticaj i potpora procesu objedinjavanja svih dijelova Islamske zajednice. Očekivana pomoć u navedenim oblastima snažan je potencijal koji dovodi do ujedinjenja.

Prijedlog zaključaka:

-Traži se da BNV svojim autoritetom u skladu sa zakonom i mogućnostima kod nadležnih organa i institucija u Republici Srbiji i inostranstvu zatraži finansijsku pomoć za elementarne potrebe Islamske zajednice Srbije.

ISLAMSKA VJERONAUKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Nastavu islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama treba posmatrati dijelom opšteg nastojanja za dosezanjem kvalitetnije škole u Srbiji. Naravno, davanje vjeronaučnog doprinosa ovakvom htijenju treba tumačiti prvenstveno odrazom svijesti o promijenjenoj prirodi kompetencija kojima mlad čovjek treba ovladati. 
Pomak od materijalnog, sadržajnog znanja ka metodičkim vještinama, umijeću rada u timu, odgovornosti za svoj dio timskog projekta, sposobnosti komuniciranja, intenziviranoj osjetljivosti za drugog i zajednicu, repozicionira položaj i mogućnosti nastave islamske vjeronauke u školi.
Pripadajuće vrijednosti islama su u školi dobile svoj ovovremeni kulturološki medij. Nastavni plan i program islamske vjeronauke za srednje škole dio je konstruiranja djelotvorne spone između islama kao konstituirajuće odrednice muslimanskog bića i imponirajućeg kvaliteta njegovog življenja u našem dobu.
Vjeroučitelji ne mogu biti istovremeno i aktivni imami u džamijama, odnosno vjerski službenici koji su u radnom odnosu. 
Vjeronaukom rukovodi član Vladine komisije za vjersku nastavu u osnovnim i srednjim školama.
Nastavnici islamske vjerske nastave često se susreću sa problemom koji se odnosi na adekvatnost školskih prostorija za izvođenje vjerske nastave; sporno je vrijeme anketiranja djece, naročito prvaka, kao i način anketiranja. Dešava se da u anketnom pitanju ne postoji odrednica „islamska“ već samo vjeronauka, što roditelje muslimanske djece naročito u Beogradu i užoj Srbiji buni, zbog čega vjeruju da se zbog izrazite većine radi samo o hrišćanskoj vjeronauci, pa se često odluče za drugi izborni predmet, iako bi po pretpostavci islamskih vjeroučitelja rezultati anketiranja bili drukčiji u korist islamske vjeronauke da je pitanje jasnije formulisano. Takođe, pojedini direktori ne obavještavaju na vrijeme roditelje o prvim roditeljskim sastancima na kojima se vrši prezentacija izbornog predmeta. Kao poseban problem veroučitelji ističu nejasna pravila o broju učenika za formiranje grupe kako bi se vjeroučitelju dalo pravo da može da izvodi vjersku nastavu.
Zbog čestih nesporazuma između Islamske zajednice Srbije i Islamske zajednice u Srbiji u vezi predlaganja liste vjeroučitelja, naročito u Novom Pazaru, mora se iznaći zajedničko rješenje o pravilima formiranja zajedničke liste. Neophodno je na vrijeme, najkasnije do početka jula 2017. godine formirati zajedničko udruženje vjeroučitelja Islamske zajednice Sandžaka koje bi okupljalo sve vjeroučitelje, bez obzira na njihovu pripadnost jednoj od dvije vjerske zajednice muslimana koje djeluju u Sandžaku, kao i vjeroučitelje koji imaju neutralan stav po pitanju pripadnosti spomenutim zajednicama. 
Takvo udruženje bi trebalo:
1. usvojiti pravilo da kadrove treba selektirati i predlagati sa nostrifikovanim i akreditovanim diplomama čime će se obezbijediti istovjetan tretman vjeroučitelja sa drugim prosvjetnim radnicima.
2. organizovati stručne semirane i polagati završni/stručni ispit za dobijanje licence na pravo rada u nastavi za radno mjesto – nastavnik/profesor islamske vjerske nastave.

Prijedlog zaključaka:

-Traži se od nadležnih resora BNV da u svojstvu arbitražnog tijela formira zajedničko Udruženje vjeroučitelja na području Islamske zajednice Sandžaka koje će okupljati sve vjeroučitelje bez obzira na njihovu pripadnost jednoj od dvije vjerske zajednice muslimana koje djeluju u Sandžaku, kao i vjeroučitelje koji imaju neutralan stav po pitanju pripadnosti spomenutim zajednicama.

-Traži se od Ministarstva prosvjete Republike Srbije da za izvođenje islamske vjerske nastave obezbijedi adekvatne školske prostorije.

Podnosilac izvještaja,
Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije
Sead Nasufović