- - - - - -
petak, 01 decembar 2023
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

WhatsApp Image 2021 10 09 at 17.51.31
 
8. oktobar 2021. godine
 
„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ša'nuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.
 
Draga braćo i sestre, u Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, mu’mini imaju najlepši uzor, a njegova dela i reči su uvek bili u potpunom skladu. U tom pogledu Allah, dželle še’nuhu, kaže u 21. ajetu Sure Al-Ahzab: 'Vi u Allahovom Poslaniku (sallallahu alejhi ve sellem) imate najlepši uzor, za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svetu i koji mnogo Allaha spominje.'
 
Prema tome, oni koji žude za susretom sa svojim Gospodarom i koji se raduju Sudnjem danu i koji mnogo spominju Allaha, dželle še’nuhu, slede sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to je jedan od načina postizanja Allahovog, subhanehu ve te’ala, zadovoljstva, što bi trebao da bude naš zajednički cilj.
Da li je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, naš istinski uzor, sledimo li njegov sunnet i nadamo li se Allahovoj, subhanehu ve te’ala, milosti i nagradi? Kako smo uredili naše živote i da li je islam naš put ili smo sebi uzeli druge puteve za smisao života na dunjaluku?
 
Hoćemo li se promeniti i približiti svome Gospodaru i provoditi svoj život u pokornosti Njemu? Zar svojim ponašanjem ne izazivamo Allahovu, subhanehu ve te’ala, srdžbu i ne približavamo se džehennemskoj provaliji? Zar ne preživljavamo predznake Sudnjeg dana u svojim kućama, komšiluku, poslu.?
 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio veoma blag i milostiv prema svojim ashabima i na taj način je osvajao njihova srca, koji bi se da je bio prema njima grub, od njega razbežali, kao što Allah, dželle še’nuhu, kaže u 159. ajetu Sure Alu Imran:
'Samo Allahovom mološću ti si blag prema njima. A da si osoran i grub, razbježali bi se od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s’ njima! A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega!'
 
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, za razliku od ostalih Allahovih poslanika je bio počašćen sa pet stvari, o kojima govori u hadisu koji bileži imam Buharija:
'Prenosi Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Dato mi je pet stvari, koje nisu date nikome pre mene:
1. Potpomognut sam strahom (neprijatelja od mene) na udaljenosti mesec (hoda).
2. Zemlja mi je data mestom za sedždu i čistom, pa gde god nekog čoveka od moga Ummeta zadesi namaz neka klanja.
3. Dozvoljen mi je ratni plen koji nije bio dozvoljen nikome (od poslanika) pre mene.
4. Dat mi je šefa’at (zalaganje za vernike).
5. I svi poslanici su slati samo svome narodu, a ja sam poslat svim ljudima!“ (Buharija)
 
Ovih pet stvari je počast za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali i za njegov Ummet. Neprijatelji pravde (hakka) su se njega bojali na udaljenosti mesec hoda, jer je bio potpomognut sa ulevanjem straha u njihova srca. I njegovi ashabi, kao i časni i dosledni sledbenici njegova sunneta su ulevali strah u neprijateljska srca na velikim udaljenostima i to je trajalo sve dok muslimani nisu uzeli sebi za Gospodara nekoga drugog mimo Allaha, subhanehu ve te’ala, dok nisu počeli slediti negoga drugog mimo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i dok nisu uzeli sebi za kiblu nešto drugo mimo Ka’be.
Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i Ummetu je učinjena Zemlja čistom za klanjanje, tako da mu’mini ma gde da se zadese moraju izvršiti obavezu namaza. Namaz, braćo i sestre označava stalnu vezu roba sa Gospodarom i ta se veza ne sme prekinuti, jer prekidanjem te veze musliman gubi orjentaciju i ruši svoju građevinu islama.
Šefa’atom je odlikovan naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov Ummet će biti počašćen time što će se on za njega zauzimati na Sudnjem danu.
I na kraju poslanička misija celom čovečanstvu takođe spada u jednu od počasti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u odnosu na druge poslanike.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije proklinjao ljude, već je učio dove za njihovu uputu.
 
Braćo i sestre, svedimo sami sa sobom račune i zapitajmo se je li naša ljubav prema Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, onakva kakvu je od nas traži naš Gospodar, subhanehu ve te’ala! Sledimo li zaista njegov sunnet u svim sferama njegova života? Žudimo li za susretom sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim šefa’atom na Sudnjem danu? Čeznemo li za njegovim društvom u najvišim džennetima? Učimo li našu decu da ga vole i da im on bude najbolji uzor, a ne da se ugledaju na razvratnike i nevernike? Sanjamo li Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili su nam snovi kao i java puni dunjuka i varljivih dunjalučkih ukrasa?!
Sve su to pitanja na koja treba da odgovorimo i da se inša-Allah menjamo na bolje, radi našeg dobra na obadva sveta.
 
Braćo i sestre, sledimo sunnet našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, volimo ga istinskom ljubavlju i žudimo za njegovim društvom u džennetu!
 
Allahu, učvrsti nas na putu islama! Učini nas od istinskih sledbenika Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! Pomozi našoj ugroženoj braći i sestrama ma gde bili.
Sačuvaj nas od zla Tvojih i naših neprijatelja.
 
Smiluj se našim umrlim roditeljima i precima koji su na nas preneli svetlo Dina! Uputi našu decu i potomke i učini ih prvacima Ummeta i boljim čuvarima vere od nas i radostima naših očiju i srca na ovom i budućem svetu! Budi nam Milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih!"