- - - - - -
petak, 01 decembar 2023
A+ R A-

VREDNOST DŽUME

vrednostDzume

Znaš li koliko imaš od svoje džume? Allah uzvišeni je odlikovao petak nad ostalim danima i u njemu je prilika da svaki musliman zaradi više nego u ostalim danima u sedmici, međutim mnogi ljudi ili ne znaju za te odlike ili su nemarni, pa olako ispuštaju veliku priliku da zarade velike nagrade koje su obećane od strane najboljeg čoveka koji je hodao po ovom dunjaluku, a koji, kako kaže Uzvišeni Allah: „On (Muhammed salallahu alejhi ve sellem) ne govori po svome hiru, to je samo objava koja mu se objavljuje.“ (En-Nedžm, 3-4) Spomenućemo samo neke od tih odlika, a na nama je da o njima razmislimo i popravimo svoje stanje i iskoristimo ovu veliku priliku da zaradimo puno dobrih dela za neznatan trud. Pa da vidimo prvo koje su odlike džume i dela koja su preporučena da se rade. 1. Petak je najbolji dan u sedmici. Prenosi se hadis od Ebu Hurejre radijallahu anhu, da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Najbolji dan u kome je granulo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden i izveden iz Dženneta, a Sudnji dan neće nastupiti osim u petak.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi..) 2. Džuma je prilika da nam Allah Uzvišeni oprosti neke od naših manjih greha kako je došlo u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu da je Allahov Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ko se abdesti upotpunjujući abdest, potom ode na džumu, te bude pažljivo slušao i ćutao biće mu oprošteno što počini do naredne džume.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže) 3. Petkom ima čas u kome se uslišava dova kako se prenosi u hadisu od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „U njemu (petak) ima čas u kojem ako musliman zamoli svoga Uzvišenog Gospodara za nešto daće mu.“ (Buhari, Muslim) 4. Odlazak na džumu se nagrađuje Džennetom kako se prenosi u hadisu od Ebu Seida el Hudrija radijallahu anhu da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: „ Ko uradi sledećih pet stvari u jednom danu Alah će ga upisati među džennetlije: ko poseti bolesnika, prisustvuje dženazi, posti, ode na džumu i oslobodi roba.“ (Ibn Hiban, Ebu Jala, Hejsemi) 5. Svaki korak do džamije vrednuje se kao dela učinjena u jednoj godini, a to se spominje u hadisu od Evses-Sekafi r.a. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz idući pešice, ne koristeći prevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imaće nagradu za svaki korak godinu dana posta i namaza.“ (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed i dr, hadis je po oceni Hakima sahih, a po ocjeni Tirmizija i Nevevija dobar) 6. Onaj ko umre uoči petka ili u petak sačuvan je kaburskih iskušenja, kao što je došlo u hadisu od Abdullaha ibn Amr radijallahu anhu. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: „Svaki musliman koji umre petkom ili uoči petka biće sačuvan kaburskih iskušenja.“ (Tirmizi i Ahmed) 7. Džuma namaz je dokaz našeg imana ili licemerstva kao što je došlo u hadisu da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao „Ko ostavi tri džume bez opravdanog razloga on je licemer.“ (Ibn Huzejme i Ibn Hiban). Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu je rekao: „Ko ostavi tri džume uzastopno taj je napustio islam.“ Neki od postupaka koje je lepo raditi petkom, a mnogi ih olako shvataju i propuštaju, a u njima je velika nagrada 1. Okupati se pre džume, namirisati se i oprati zube, kao što je došlo u mnogim hadisima, a jedan od njih je od Ebu Seid el-Hudrija radijallahu anhu. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao:
„Kupanje petkom je obaveza svakom punoletniku, te da očisti zube misvakom i da se namiriše ukoliko je u mogućnosti.“ (Buhari i Muslim) 2. Donositi salavat na Poslanika salallahu alejhi ve sellem kao što se prenosi u hadisu od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: „Obilujte salavatima na mene petkom i uoči petka jer ko donese na mene jedan, Allah će na njega doneti deset salavata.“ (Bejheki) 3. Poraniti na džumu kao što se prenosi od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ko se okupa petkom kao što se kupa od dženabeta, potom porani kao da je prineo žrtvu kamile, ko ode u drugom satu ima nagradu kao onaj ko prinese kravu za žrtvu, a ko ode u trećem kao da je prineo žrtvu ovce. Ko ode u četvrtom satu kao da je prineo za žrtvu kokošku, a ko ode u petom satu kao da je prineo jaje, pa kada se popne imam na minber dođu meleki da slušaju opomenu.“ (Buhari iMuslim). 4. Ići na džumu pešice i zauzeti prvi saff kao što je došlo u hadisu koji smo vec citirali, a koji glasi: „Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz idući pešice, ne koristeći prevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imaće nagradu za svaki korak godinu dana posta i namaza.“ (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmedi dr, hadis je po oceni Hakima sahih, a po oceni Tirmizija i Nevevija dobar) 5. Što više klanjati dobrovoljne namaze pre nastupa džumanskog vremena, to jest pre nego što se prouči ezan za džumu namaz, kao što stoji u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu u kojem je Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: „Ko se okupa, potom ode na džumu pa klanja koliko bude u mogućnosti i bude ćutao dok imam ne završi sa hutbom, zatim klanja za njim, biće mu oprošteno ono što počini izmedju dve džume.“ (Muslim) – Imam Nevevi u komentaru citiranog hadisa kaže: „U njemu je dokaz da je klanjanje dobrovljnih namaza pre izlaska imama na minber sunnet i to je mišljenje većine ucenjaka.“ Na osnovu prethodno spomenutog jasno se vide propusti klanjača koji razgovaraju ispred džamije i ne ulaze u nju sve do ezana. 6. Za vreme dok imam drži hutbu, ne sme se pričati, jer je to razlog da čoveku propadne džuma namaz, kao što je došlo u hadisu od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ko kaže svome bratu:“Ćuti!“ dok imam drži hutbu počinio je legv (besposlicu i besmiclicu, prazan govor)“ (Buhari i Muslim) Iz ovog hadisa se vidi da čak i onaj koji kaže svome bratu da ćuti dok ovaj priča da je pokvario svoju džumu, pa šta je tek sa onim koji pričom ometa prisutne? 7. Zabranjeno je dići nekoga sa mesta na kome sedi, a potom sesti na to mesto. Ibn Omer r.a. je rekao: „Poslanik salallahu alejhi ve sellem je zabranio da čovek digne svoga brata sa mesta na kome on sedi, potom da sedne na njega.“(Buhari, Muslim) Znači da u džamiji nema povlašćenog mesta niti rezervacije za „povlašćene“, već se muslimani trebaju navikavati da dolaze ranije i zauzimaju prve saffove, jer kao što smo videli to je i bolje i vrednije… Pa dragi brate vidi ima li išta što ti fali od tvoje džume, pa je upotpuni, nemoj da budeš od onih koji će od svoga namaza imati samo izgubljeno vrijeme. Na kraju, naša dova je: „Hvala Allahu Gospodaru svetova.“