- - - - - -
petak, 01 decembar 2023
A+ R A-

INFORMATIVNE NOVINE ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE: VAŽNOST, MESTO I ZNAČAJ NAMAZA U ISLAMU

20229227 1395468020561018 710738986475409336 n

Hvala Allahu i salavat i selam na Njegovog Poslanika, na poslanikovu časnu porodicu i poslanikove ashabe. Ovo je kratki osvrt na važnost, mesto i značaj namaza sa objašnjenjem nekih njegovih karakteristika i odlika po kojem je jedinstven i iznad drugih ibadeta, što, sa Allahovom pomoći, pomaže muslimanu da drži do njega.

Namaz je najveća vanjska oznaka islama, oko čega se saglasila ulema – islamski učenjaci. Od posebnosti i odlika koje je Uzvišeni Allah podario namazu jesu:
1.Prvo i najveće što je Uzvišeni Allah naredio nakon verovanja u Njega i ispovedanja Njegove jednoće. Naredio ga je Uzvišeni pre posta, zekata, hadža i ostalih propisa islama.
2. Naređen je na nebu prilikom događaja israa i miradža, za razliku od ostalih temelja islama koji su naređeni na zemlji posredstvom meleka Džibrila.
3.Svim poslanicima i Njegovim vesnicima je naređen. Namazom Allahu ibadet čine stanovnoci nebesa, plemeniti meleki i stanovnici zemlje, ljudi i džini.
4. Još dok je musliman dete, prvo mu se naređuje namz, kao što stoji u hadisu: „Naređujte svojoj deci namaz u sedmoj godini...“ (Ahmed i Ebu Davud).
5. Poslednje što je oporučio poslanik sallAllahu alejhi ve sellem, na samrti, jeste namaz: „Namaz. Namaz i oni koji su u vašem posedu.“
6. Ne spada obaveza sa muslimana da klanja sve dok je zadužen, osim žene u hajzu i nafasu (mesečno pranje i čišćenje nakon porođaja), tako da musliman klanja i na putu, i u strahu, i u bolesti, i u borbi... za razliku od posta, zekata i hadždža, za koje ako postoji opravdan razlog, (dok taj opravdani razlog traje) nije u obavezi da izvršava i ispunjava.
7. Nije navedeno od poslanika sallAllahu alejhi ve sellem, da je ostavljanje bilo čega, bilo kojeg dela islama, osim namaza – kufr. „Zaista je između čoveka i kufra i širka ostavljanje namaza.“ (Muslim).
8. Čuva klanjača na Sudnjem danu, makar ušao u vatru: „Zabranio je Allah Azze ve Džell, vatri da jede tragove sedžde.“ (Buhari i Muslim).
9. Najveće što štiti muslimana od razvrata, nevaljalštine i zala, kao što je u rečima Uzvišenog: „Zaista namaz sprečava od razvrata i nevaljalštine.“ (et Tevbe, 5)
10. Sve radnje u namazu ispoljavaju jednoću Uzvišenog Allaha, kao što je Njegovo veličanje, slavljenje, hvaljenje, izgovaranje šehadeta, poniznost, pokornost i skrušenost pred Uzvišenim, tako da se u namazu sastaju najveći ibadeti – Allahu ugodna dela.
11. Prvo za šta će polagati račun rob na Sudnjem danu, kao što je u hadisu kojeg prenosi imam Ahmed, ali i Ebu Davud i Nesai. U jednom rivajetu stoji: „Pa ako je (namaz) dobar, dobra su mu i ostala dela, a kao je neispravan, neispravna su mu i ostala dela.“
12. Najveći uzrok oprosta greha: „Koji god musliman kada nastupi obavezni namaz lepo uzme abdest i bude skrušen i ruk’u obavi kako treba, bude mu otkup za prošle grehe, ako ne učini veliki – i tako celo vreme.“ (Muslim).
13. Namaz je stub vere: „ Glava je islam, stub je namaz, a njegov vrh je borba na Allahovom putu.“ (Ahmed i Tirmizi).
14. Ono za čijim će ostavljanjem prvo žaliti stanovnici vatre: „Ko ga čuva, biće mu svetlo, dokaz i spas na sudnjem danu. a onaj ko ga ne čuva, neće mu biti svetlo, niti dokaz, niti spas a na Sudnjem danu će biti sa Karunom i faraonom i Hamanom i Ubejj ibni Halefom.“ (Ahmed i ibn Hibban).

Na kraju, ovo su samo neke posebnosti namaza kojima se pokazuje veličina njegovog položaja kod Uzvišenog Allaha. Molimo Allaha da nas učini od onih koji čuvaju namaz, koji ga uspostavljaju kako treba i koji su skrušeni u njemu.