- - - - - -
petak, 01 decembar 2023
A+ R A-

INFORMATIVNE NOVINE ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE: PRAVNI PROPISI O POSTU DANA AREFATA

WP 20170830 15 29 53 Pro

Dan Arefata je deveti dan meseca zul-hidžeta. Ebu Katada prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post dana Arefata iskupljuje grehe iz prošle i naredne godine, a post dana Ašure iskupljuje od grehova (počinjenih) u prošloj godini.” (Muslim)
Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na oproštajnom hadžu obavestio ashabe o Allahovom oprostu, oni su upitali: “Allahov Poslaniče, da li oprost vredi isključivo za nas?” “Za vas i za sve one koji dođu nakon vas do Sudnjeg dana”, odgovorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.Citirani hadis odnosi se na oprost malih grehova koje čovek počini u spomenutom periodu, a ne na velike grehe, kako to često čujemo.
Imam Nevevi je rekao: “Značenje ovog hadisa jeste da će postaču koji posti taj dan biti oprošteni gresi (koje počini u) dve godine. Islamski učenjaci kazali su da se time misli na male grehove...” (El-Minhadž Šerhu Sahih Muslim, 8/50) Isto značenje u komentaru hadisa o vrednosti posta na dan Arefata spomenuli su mnogi drugi učenjaci.
(1) Većina islamskih pravnika smatra da je postiti na dan Arefata pohvalno samo osobama koje nisu na hadžu, dok je hadžijama prioritetnije da ne poste kako ih post ne bi oslabio i na taj način sprečio ih da čine ibadete koje im je propisano činiti tog dana.
Velikan hanefijske pravne škole Kasani kazao je: “Što se tiče posta na dan Arefata, on je pohvalan za onoga ko nije na hadžu, na šta ukazuje mnoštvo hadisa koji podstiču na post u tom danu, jer se taj dan odlikuje nad ostalim danima. Isto tako, pohvalno je da dan Arefata posti i hadžija, ali pod uslovom da ga to neće oslabiti u pogledu činjenja ibadeta: stajanja na Arefatu i upućivanja dove u tom danu…, a ako će ga post oslabiti, onda mu je pokuđeno postiti, zato što se vrednost (posta) tog dana može postići u nekoj od narednih godina.” (Bedaius-sanaia, 2/79)
(2) U verodostojnim predajama zabeleženo je da je Allahov Poslanik na dan Arefata, u godini u kojoj obavio Oproštajni hadž, zatražio da mu se donese posuda sa pićem koje je javno popio kako bi se znalo da ne posti.
Isto tako, pravedne halife nisu praktikovale postiti dan Arefata tokom obavljanja hadža.
Ibn Omer, radijallahu anhu, je upitan o tome da li će hadžija postiti dan Arefata, pa je kazao: “Obavio sam hadž sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a on nije postio. Nakon toga (obavio sam hadž) sa Ebu Bekrom, pa ni on nije postio, zatim sam (obavio hadž) sa Omerom, pa ni on nije postio, a nakon toga sa Osmanom, pa ni on nije postio. Zato i ja ne postim dan Arefata kada sam na hadžu, niti nekome naređujem da to čini, a isto tako, ni onome ko posti to ne zabranjujem.” (Hadis beleži Tirmizi
(3) Post dana Arefata je dobrovoljni post i na njega se odnose svi propisi koji se eksplicitno vezuju za ostale vrste dobrovoljnog posta.
Dobrovoljni post može se zanijetiti i nakon nastupanja sabaha, pa čak i nakon izlaska sunca, pod uslovom da čovek nakon pojave zore nije učinio ništa što kvari post. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je kazala: “Jednoga dana došao je Allahov Poslanik i upitao: ‘Aiša, imate li bilo šta (za jesti)?’, a ja sam odgovorila: ‘Allahov Poslaniče, nemamo ništa.’ Tada je Allahov Poslanik rekao: ‘Ja ću onda postiti.’”(Muslim) Ovaj stav zastupali su pravnici hanefijske, šafijske i hanbelijske pravne škole, za razliku od onih koji su smatrali da se dobrovoljni post mora zanijetiti tokom noći kao i obavezni.Ibn Kudama je rekao: “Osobi koja posti dobrovoljni post dozvoljeno je da zanijeti u toku dana. Ovaj stav zastupali su: naš imam Ebu Hanifa, Šafija, Ahmed b. Hanbel, a ovo je mišljenje preneseno i od Ebu Derdaa, Ebu Talhe, Ibn Mesuda, Huzejfe, Seida b. Musejjiba, Seida b. Džubejra i Nehaija, a ovo je i mišljenje učenjaka racionalističke pravne škole.” (El-Mugni, 3/109)
(4) Osoba koja bi prekinula dobrovoljni post, ne bi bila grešna. Svakako da se onaj ko započne dobrovoljni post, naročito kada je u pitanju post dana Arefata, treba maksimalno potruditi da ga isposti, ali ako bi imao potrebu i validan razlog, u tom slučaju bilo bi mu dozvoljeno i da prekine post. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj ko posti dobrovoljni post nadređen je sam sebi: ako želi, nastaviće s postom, a ako želi, prekinuće post.” (Hadis beleži Tirmizi)
(5) Pohvalno je postiti dane pre Arefata, a dan nakon Arefata je Bajram kada je strogo zabranjeno postiti. Dani pre Arefata jesu prvi dani meseca zul-hidžeta o kojima je Allahov Poslanik kazao da su najbolji dunjalučki dani. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Ne postoje dani u kojima su dobra dela draža Allahu od dobrih dela u ovim danima” – misleći na prvih deset dana zul-hidžeta. Ashabi su upitali: “Allahov Poslaniče, pa čak ni borba na Allahovom putu – džihad?”, a Poslanik je odgovorio: “Čak ni borba na Allahovom putu, osim u slučaju kada čovek izađe u borbu zalažući i svoj život i svoj imetak, i ništa od toga ne vrati.” (Buhari)
S obzirom na to da su u ovom hadisu Poslanikove reči uopštenog karaktera, to znači da “dobra dela” svakako obuhvataju i dobrovoljni post.
Jedna od supruga Allahovog Poslanika kazala je: “Allahov Poslanik postio je devet dana zul-hidžeta, dan Ašure i tri dana u svakom mjesecu.” (Hadis su zabeležili Ahmed i Ebu Davud) Što se tiče posta na dan Bajrama, on je strogo zabranjen po konsenzusu islamskih učenjaka, a to nam potvrđuje i hadis koji prenosi Ebu Seid, radijallahu anhu, u kojem kaže: “Allahov Poslanik zabranio je da se posti na dan Kurbanskog i Ramazanskog bajrama.” (Buhari i Muslim)
(6) Ako bi čovek postio dan Arefata samo sa nijetom dobrovoljnog posta, svakako da bi to bilo najbolje, ali mu je dopušteno da prilikom posta na dan Arefata u tom postu objedini i nameru napaštanja dana koje iz opravdanog razloga nije postio u ramazanu.
Kazao je neko od naših učenih: “Ko posti dan Arefata, ili dan Ašure, a ima propuštenih dana ramazana koje treba napostiti, njegov dobrovoljni post je ispravan. Međutim, ako bi tim postom nijetio (nameravao) i oduživanje onoga što mu je obaveza da naposti iz ramazana, imao bi dve nagrade: nagradu za post dana Arefata ili Ašure i nagradu za napaštanje ramazanskog posta.”
(7) Musliman bi trebao da iskoristi priliku i da na dan Arefata nahrani postače, jer tako će imati nagradu onih koji su taj dan postili. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko priredi iftar postaču, imaće istu nagradu kao i postač, s tim što postaču neće biti umanjena njegova nagrada.” (Hadis beleže Ahmed, Tirmizi i Ibn Madža)
Ovaj hadis je opšteg karaktera, tako da se pod nahranjivanjem postača i organizovanjem iftara podrazumeva da čovek priredi i pozove na iftar i osobe koje su imućne i bogate, a ne samo siromahe, a isto tako obuhvata i organizovanje iftara za rodbinu i za osobe koje sa njim nisu u rodbinskoj vezi.
A Allah najbolje zna!